Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Next Urban Mobility B.V.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Next Urban Mobility B.V. (hierna: “Next”, “wij” of “ons”) en alle met ons gesloten (koop)overeenkomsten (hierna: “Overeenkomst”) betreffende de levering van producten en/of diensten.
1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en Overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van klant (zoals hierna gedefinieerd) naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten
2.1 Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd.
2.3 Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen Overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten Overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. `

3. Prijzen/Betaling
3.1 Onze prijzen zijn inclusief onze onkosten, maar exclusief declaraties van door ons ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
3.2 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, hebben wij het recht om de eerder overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3.3 Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening.
3.4 Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De totale aansprakelijkheid van Next wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Next is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder: bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevensbestanden, verlies van klanten, reputatieschade, schade veroorzaakt door de door Next aan klant geadviseerde en door klant geaccordeerde (ingeschakelde) derden en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant).
4.2 De aansprakelijkheid van Next is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die Next en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor de Opdracht (i.e. de waarde van de opdracht).
4.3 Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding zijdens klant is telkens, dat klant de schade binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk en per aangetekende brief meldt bij Next. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Next vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan voor zover geen melding is gedaan als bedoeld in dit artikellid van de algemene voorwaarden.
4.4 Klant zal Next vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde jegens Next (waaronder maar niet beperkt tot afnemers, werknemers of overige gebruikers van klant) met betrekking tot door Next geleverde of te leveren producten en/of diensten en/of in verband met een schending door klant van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en/of de afspraken van deze Overeenkomst. Klant dient de volledige door Next gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Next te vergoeden.

5. Ontbinding
5.1 Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de klant de Overeenkomst wenst te annuleren, de Overeenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben op betaling 15% van het totale bedrag (inclusief BTW) dat klant aan ons verschuldigd was geweest uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de Overeenkomst met klant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens klant door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant opschorten en/of ontbinden indien klant één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van klant is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens klant een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van klant wordt uitgesproken of indien klant zijn bedrijf staakt en/of beslag onder klant wordt gelegd dat niet binnen dertig (30) dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
5.3 Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op klant de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

6. Intellectuele Eigendom en Gebruiksrechten
6.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) de auteursrechten, op alle producten en/of diensten, alsmede daarbij behorende of onderliggende documentatie en/of werkdocumenten, berusten uitsluitend bij ons. Voor zover nodig, zal klant op eerste verzoek van ons alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan ons op de daartoe bij wet voorgeschreven wijze. De Overeenkomst zal geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten door ons aan de klant tot gevolg hebben.
6.2 Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan om in het kader van de Overeenkomst verkregen informatie, data en overige materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Klant is niet gerechtigd enige aanduiding omtrent of verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merken of handelsnamen van, uit of met betrekking tot de producten en/of diensten te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

7. Privacy en Data Protection
7.1 Voor zover de gegevens die door ons en/of de klant worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst persoonsgegevens bevatten, zullen wij en/of de klant deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2 Wij zijn gerechtigd om de gegevens te verstrekken aan andere door ons te bepalen partijen, waaronder maar niet beperkt tot doeleinden met betrekking tot onderzoek, analyse, verbetering van de producten en/of diensten, marketing, service en communicatie.
7.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met het gebruik van de producten en/of diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) het informeren van de gebruikers over de verwerking van de persoonsgegevens (onder meer over de partijen die de gegevens zullen ontvangen) en het verkrijgen van benodigde toestemmingen en/of instemmingen uit hoofde van onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens en/of de Wet op de ondernemingsraden.

8. Beveiliging van persoonsgegevens
8.1 Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die verwerking en de gevoelige aard van de persoonsgegevens die wij verwerken met zich meebrengen. Wij zijn gerechtigd (sub)bewerker(s) in te schakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, met dien verstande dat wij erop toezien dat de verplichtingen uit dit artikel eveneens worden nagekomen door deze (sub)bewerker(s).
8.2 Wij mogen de persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van klant.
8.3 Partijen zullen elkaar onverwijld, maar uiterlijk binnen twaalf (12) uur, na daarvan kennis te hebben verkregen, in kennis stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens, en zullen alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en de andere partij te ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

9. Strijdige clausules/voorrang
9.1 Als deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de in Overeenkomst opgenomen bepalingen. Uitsluitend in de Overeenkomst kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op al onze offertes en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte en/of Overeenkomst, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, of van nadere Overeenkomsten, welke van zodanige Overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin wij onze statutaire vestigingsplaats hebben, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter.